Geen gedoe? Ja, graag!

Bij ons geen"rompslomp", veel papierwerk, extra toeslagen, afkoop van verzekeringen of een torenhoge borgsom. Duidelijke afspraken, scherpe tarieven en betalen is simpel: een factuur ontvangt u achteraf! 

Scherpe tarieven!

Geen gedoe, maar wel scherpe tarieven! Dat is ons motto. Bij ons huurt u altijd voordelig, zonder consessies te doen op de kwaliteit van het materiaal.
  

 

DISCLAIMER

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Het is helaas niet uit te sluiten dat informatie onjuist, niet volledig of niet up-to-date is. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. 

  

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle overeenkomsten en aanbiedingen, van de Haas Verhuur - Heteren vinden. Deze voorwaarden worden u bij elke offerte aanvraag en order toegezonden.

Algemene Verhuurvoorwaarden - De Haas Verhuur

Artikel 1: Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van De Haas Verhuur aangaande verhuur van een goed of goederen, zoals dat/die in het contract beschreven is/zijn en de daarmee samenhangende werkzaamheden. 
1.2. Door ondertekening van het huurcontract door de huurder of een bevoegde vertegenwoordiger, verklaart deze zich akkoord met de voorwaarden. 


Artikel 2. Begin overeenkomst 

2.1. De afspraak voor verhuur van alle goederen komt tot stand op het ogenblik, dat de huurder en De Haas Verhuur de overeenkomst ondertekenen dan wel mondeling overeenkomen en gaat in:
1) Bij afhalen, op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt bij De Haas Verhuur.
2) Bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door De Haas Verhuur
2.2. De minimale huurtermijn is 1 dag.
2.3. De huurder is huur verschuldigd voor alle werkdagen binnen de huurtermijn, ook als het werk door regen- of vorstverlet of door een werkstaking stilligt.

Artikel 3. Nederlands grondgebied

Verplaatsing en gebruik van het gehuurde goed buiten de Nederlandse landsgrenzen is in verboden.

Artikel 4. Einde overeenkomst

4.1. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, zich niet als goed huurder betaamt, in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, kan De Haas Verhuur de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is. Daarnaast heeft De Haas Verhuur hierdoor onverminderd het recht op vergoeding van alle kosten, nadeel en rente.
4.2. In voornoemde gevallen is De Haas Verhuur te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd het gehuurde bij de huurder terug te halen (eigendomsvoorbehoud). Huurder is verplicht om aan De Haas Verhuur de door haar gewenste medewerking te verlenen. De Haas Verhuur is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.


Artikel 5. Huurprijzen

5.1. De huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen en zijn opgenomen in het door De Haas Verhuur opgestelde verhuuroverzicht. De Haas Verhuur behoudt zich het recht voor de verhuurprijzen te wijzigen. 
5.2. De dagprijzen voor de huur van een machine, zoals omschreven in het verhuuroverzicht van De Haas Verhuur, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 8 uur per dag bij dagprijzen en bij weekprijzen 5 dagen / 40uur per week. Voor meeruren geldt een toeslag. Prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie en transport. 
5.3. Er kan een waarborgsom worden verlangd van de huurder bij het afhalen van een goed.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. De Haas Verhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook niet na ingebrekestelling, indien De Haas Verhuur niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn behoudt De Haas Verhuur zich het recht voor om in overleg een alternatief te leveren dat beschikt over dezelfde c.q. vergelijkbare capaciteiten.

Artikel 7. Schade, verlies of vergaan van huurobject

7.1. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan De Haas Verhuur te worden gemeld. Huurder is verplicht de aan het gehuurde materieel door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan De Haas Verhuur te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van De Haas Verhuur gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige schade als gevolg hiervan door De Haas Verhuur wordt geleden.
7.2. Voor zoekgeraakte objecten, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaald huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.
7.3. De Haas Verhuur is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de huurder, die ontstaan is door, of in verband met, het gehuurde goed. De huurder zal De Haas Verhuur vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed. 

Artikel 8. Verzekering tegen schade

8.1 Huurders dienen WA verzekerd te zijn.
8.2 De Haas Verhuur verklaart dat er ten behoeve van onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vallende objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen.
8.3. Voor rekening van de huurder, die De Haas Verhuur vrijwaart, komt evenwel;

- schade aan derden die weliswaar door verzekeraar wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is.

- schade en gevolgschade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels.

- schade die onder de wettelijke toegestane uitsluitingen valt of niet gedekt wordt onder de geldende polisvoorwaarden van de verzekering van het gehuurde object.

  - boetes en bekeuringen veroorzaakt door huurder.
8.4. Bij schade geldt ten aller tijde een eigen risico welke afhankelijk is van de waarde van het werkmaterieel:

- waarde < € 50.000,- eigen risico € 2.500,-

- waarde € 50.000,- en hoger eigen risico € 5.000,-

8.5 Huurder wordt aansprakelijk gehouden voor alle (financiële) schade gedurende die gedurende de huurperiode wordt veroorzaakt, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, verduistering of   het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft.
8.6. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.


Artikel 9. Expertise

9.1.De door de Haas Verhuur gemaakte kosten voor expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder.

Artikel 10. Gebruiksvoorwaarden

10.1. De huurder mag het goed alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor het is ingericht en moet als “goed huisvader” voor het object zorgen. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het gehuurde is voor rekening van de huurder. De bedienings- en gebruiksvoorschriften, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
10.2. De huurder stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij De Haas Verhuur terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur.


Artikel 11. Verplichtingen van de huurder

11.1. De huurder stemt er mee in De Haas Verhuur te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en De Haas Verhuur hiervoor te vrijwaren. 
11.2. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking schriftelijk en telefonisch aan De Haas Verhuur te worden medegedeeld, dit aangezien het verhuurde goed te allen tijde eigendom van De Haas Verhuur blijft.
11.3. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van De Haas Verhuur.
11.4. Enige storing in de werking van het goed dient bij ontdekking telefonisch aan De Haas Verhuur gemeld te worden. De huurder mag slechts zelf tot reparatie overgaan, als De Haas Verhuur hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
11.5. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het goed. Wanneer de huurder niet kan aantonen dat het bedienend personeel voldoende kundig en bevoegd is, worden schades ontstaan door onzorgvuldig, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik op de huurder verhaald. Bedienende personen moeten de minimale leeftijd van 18 jaar hebben. 
11.6. Huurder dient bij de huur van een goed een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen.
11.7. Huurder is verplicht om het gehuurde goed ’s nachts in een afgesloten ruimte/omgeving op te slaan of andere gelijkwaardige maatregelen te treffen t.b.v. de preventie van diefstal of andere oorzaken die verlies of “zoek raken” van het gehuurde goed tot gevolg kunnen hebben.


Artikel 12. Risico bij transport, laden en lossen

12.1. De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van De Haas Verhuur, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.


Artikel 13. Terugbrengen

13.1. Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij De Haas Verhuur worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan De Haas Verhuur beëindigd, echter het risico blijft wel volledig bij de huurder. Tevens is huurder in dit geval verplicht de huur door te betalen, plus een boete van 3% van de aankoopprijs van een gelijkwaardig huurobject tot het moment dat De Haas Verhuur weer de volledige beschikking over de goederen heeft.
13.2. Machines worden door De Haas Verhuur met volle tank aangeleverd. De Huurder dient goederen gereinigd en met volle tank te retourneren. Extra gemaakte arbeidsuren en kosten voortvloeiend uit het nalaten hiervan worden in rekening gebracht.


Artikel 14. Betaling

14.1. Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet binnen 30 dagen na factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. In geval van voornoemd verzuim kan De Haas Verhuur de huurovereenkomst buitengerechtelijk beëindigen en de gehuurde zaken terstond terughalen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door De Haas Verhuur geleden schade komt voor rekening van de huurder. 
14.2. De Haas Verhuur behoudt zich het recht voor een incassoprocedure te starten wanneer huurder in verzuim is. De kosten voor deze procedure komen voor rekening van de huurder.


Artikel 15. Slotbepaling

15.1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met De Haas Verhuur gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht. 
15.2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.